Zverejnenie návrhov Všeobecne záväzných nariadení obce

23. novembra 2015 20:580 komentárovZobrazené: 156 x
Erb

Dňa 23.11.2015 boli na úradnú tabuľu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení:

  • VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
  • VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Košeca

Návrhy nariadení je možné pripomienkovať  v lehote do 03.12.2015 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Značky:

Váš komentár