Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na základe zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územia obce Košeca štatút obce. Štatút obce Košeca upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej pôsobnosť a postavenie obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce a udeľovania cien obce.

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Štatút obce 2010 514.0 KB pdf 271x
Štatút obce 2011 684.2 KB pdf 280x
Štatút obce 2014 636.3 KB pdf 360x