Úverové zaťaženie obce

Prehľad o aktuálnych úveroch obce:

1. Úver čerpaný v súvislosti s výstavbou 12 b.j. – nájomné byty (Slovenská záručná a rozvojová banka)
(výhodné podmienky úveru – splácanie sa zabezpečuje z pravidelných platieb nájomného od nájomcov)

2. Úver čerpaný na výstavbu kotolne na biomasu v základnej škole (Prima banka)

3. Úver čerpaný na viacero investičných aktivít (Slovenská sporiteľňa)

Na tomto mieste Vás pravidelne budeme informovať aj o aktuálnych zostatkoch úverov.