Hlavné úlohy obce

Hlavné úlohy OBCE Košeca na rok 2013

Návrh hlavných úloh sa predkladá na rokovanie OZ dňa 2. 5. 2013

Spracoval: Radomír Brtáň – starosta
Január 2013

INVESTIČNÉ AKTIVITY:

FÁZA REALIZÁCIE

Nová územno-plánovacia dokumentácia – príprava nového územného plánu – proces už bol naštartovaný a v zmysle schváleného rozpočtu budú realizované postupné kroky ku grafickému výsledku

Rekonštrukcia obecných budov – obecný úrad /strecha – na opravu strechy sú vyčlenené prostriedky v rozpočte obce na rok 2013/

Tehelňa – nájsť využitie takmer 2 hektárov pozemkov a budov na nich postavených /prenájom alebo predaj/, prípadné rozhodnutie o zmene využitia časti areálu na výstavbu HBV a IBV

Verejné komunikácie – opravy výtlkov po zime

Výsadba zelene v obci /pokračovanie v použití prostriedkov za výrub pri železnici/ a výruby stromov, kríkov, ktoré ohrozujú nehnuteľnosti alebo životy

FÁZA PRÍPRAVA

Telocvičňa – snaha o získanie potrebných finančných prostriedkov na úplnú a kompletnú opravu v zmysle projektu na statické spevnenie pôvodnej konštrukcie budovy

Kúpalisko – rozhodnutie, či budeme prevádzkovať kúpalisko aj v roku 2013 a následne dohoda nových podmienok prenájmu

Rekonštrukcie obecných budov – obecný úrad fasáda /pokúsiť sa o získanie dotácií na túto aktivitu, požiarna zbrojnica, zasadačka oproti OcÚ, športový areál /šatne a najmä strecha garáže/, osvetová beseda /Nozdrovice/ – všetky spomenuté budovy si vyžadujú svoju mieru rekonštrukcie, pretože odkladanie opráv môže spôsobiť v budúcnosti ešte väčšie škody na majetku obce

Multifunkčné ihrisko – v areáli základnej školy, prípadne v športovom areáli – pokúsiť sa o získanie dotácií a grantov na výstavbu

Prepojenie ulice Športovcov s Hlavnou ulicou popri obecnom úrade cez záhradu /vybudovanie oplotenia medzi garážami a budovou OcÚ, vybudovanie chodníka, úpravy terénu,…/ – hľadať možnosti získania dotácií a grantov na tento zámer – predtým je potrebná príprava projektu /vízie a štúdie/

Chodník od autobazáru smerom na Ilavu – alebo aspoň nespevnený násyp kameniva

Turistické chodníky v lesoch – aj cyklistické – snaha o označenie hlavných trás a zaznamenanie do turistických máp – písomné vyžiadanie o súhlas dotknutých vlasníkov

Predĺženie vodovodu na ulici Rudnianska, Za parkom – Nozdrovice, prípadne iné nové lokality

NUTNÉ SPOLUPRACOVAŤ S PVS a.s. na príprave projektov, aby sme vedeli pokryť vodovodom a kanalizáciou aj nové IBV lokality, ktoré neboli súčasťou veľkého projektu kanalizácie a vodovodu

Riešenie dopravnej situácie v lokalitách – oproti OcÚ a pred potravinami AMV, Nozdrovice – presun zastávky smer Ilava, … /nutná príprava projektových dokumentácií pre vydanie potrebných súhlasov a možno aj nutnosť výkupu pozemkov/

Dopravné značenie v obci – pasportizácia a návrhy na osadenie chýbajúcich dopravných značiek

Rozšírenie kamerového systému v obci (námety: zavedenie KS na športovom areáli, fotopasca na detské ihrisko Prúdy)

Chodník pri 12 b.j. – medzi bytovkou a bývalou školou

Prístrešok pri 12 b.j. – na odkladanie bicyklov

FÁZA VÝHĽADU

Po schválení nového územného plánu obce riešiť majetkové vysporiadania pozemkov pre nové lokality IBV

Výstavba nájomných bytov, prípadne bytov do súkromného vlastníctva – posúdenie možností, zistenie záujmu obyvateľov, následné vyčlenenie pozemkov vhodných na výstavbu, atď.

Zimná údržba obecných komunikácií – podali sme v roku 2012 projekt na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na multifunkčný stroj na údržbu komunikácií, pretože súčasná technika na údržbu chodníkov je už stará a nepostačujúca

Majetkové vysporiadanie a výkup pozemkov – vedľa cintorína /roľa k materskej škole/, časť areálu ZŠ – vlastník v ½ pani Krupičková, pozemky pod miestnou komunikáciou na ulici Pri tehelni a prípadne ďalšie

Parkovanie pri materskej škole – vypracovanie štúdie a návrhu vytvorenia parkoviska na voľnej ploche pri dvoch orechoch

Úprava potokov – Nozdrovický, Podhradský a Dolinský

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA aj na lokalite Za Barborkou a ulici Za parkom.

Detské ihriská – potreba budovania v ďalších lokalitách: Košeca – za obecným úradom, prípadne na športovom areáli – hľadať možnosti získania dotácií a grantov

Zodpovedný za všetky hore uvedené aktivity je starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.

NEINVESTIČNÉ AKTIVITY:

Geodetické práce – Za Barborkou, Rudnianska, Nad brehom, Sadová /Podháj/ a iné kde je nutné vyhotoviť geometrické plány na majetkové vysporiadanie

Družby s obcami /ČR – Štítná nad Vláří – Popov, Maďarsko – Mecsér, …/ – hľadať možnosti spolupráce v rôznych oblastiach

Problémy s voľným pobehovaním psov bez dozoru – návrh na zriadenie záchytného koterca, zaškolenie osoby oprávnenej realizovať odchyt psov, …

Venovať pozornosť príprave Všeobecne záväzných nariadení, ktoré je v obci potrebné schváliť.

Zodpovedný za všetky hore uvedené aktivity je starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.

Dokument v tomto znení bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci dňa 2. 5. 2013 uznesením číslo 52/2013.

V Košeci, dňa 7. 2. 2013

Radomír Brtáň
starosta obce Košeca

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Hlavné úlohy obce na rok 2013 schválené 833.4 KB pdf 190x
Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh obce za rok 2013 217.1 KB pdf 237x