Značky: "Cementáreň"

Informácie o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce

18. januára 2018 10:260 komentárov
Cementáreň Ladce

V prílohe zverejňujeme doručenú Informáciu o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce. Zaujímavou je informácia o znížení hodnoty tuhých znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2017. Sme veľmi radi, že aj naše snahy a pripomienky z minulosti prispeli […]

Viac ›

Informácia Považskej cementárne a.s. Ladce za rok 2014

4. februára 2015 10:420 komentárov
Cementáreň Ladce

V prílohe zverejňujeme informáciu od Považskej cementárne a.s. Ladce o vplyve prevádzky na životné prostredie za rok 2014.

Viac ›

Informácia o vplyve prevádzky Považskej cementárne a.s. Ladce

10. februára 2014 08:120 komentárov
Cementáreň Ladce
Viac ›

Informácia o vplyve prevádzky v Považskej cementárni Ladce na životné prostredie

7. februára 2013 07:472 komentáre
Informácia o vplyve prevádzky v Považskej cementárni Ladce na životné prostredie

Informácia o vplyve prevádzky v Považskej cementárni Ladce na životné prostredie. Príloha:

Viac ›

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

28. decembra 2012 07:191 komentár
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

Oznamujeme Vám, že dňa 21. 12. 2012 nám bolo doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo: 4184/2012-3.4/dp k navrhovanej činnosti – Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice. Záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu na podateľni Obecného úradu v Košeci v pracovných dňoch počas úradných hodín. […]

Viac ›

Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

20. júla 2012 12:150 komentárov
Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti: „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a […]

Viac ›

Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice

18. júla 2012 10:381 komentár
Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice. Zrozumiteľné záverečné zhrnutie nájdete v prílohe tohto článku. Do správy o hodnotení môžete v prípade záujmu nahliadnuť, robiť z nej […]

Viac ›

Ministerstvo životného prostredia SR už určilo rozsah hodnotenia zámeru „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“

10. mája 2012 08:390 komentárov
Ministerstvo životného prostredia SR už určilo rozsah hodnotenia zámeru „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“

Dnes sme na obecnom úrade prijali listovú zásielku z Ministerstva životného prostredia SR vo veci určenia rozsahu hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“. Ministerstvo vo svojom určení zohľadnilo aj pripomienky obcí Košeca, Ladce a tiež občanov obcí Košeca […]

Viac ›

Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

6. apríla 2012 09:2710 komentárov
Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

VEREJNOSŤ MôŽE ZÁMER PRIPOMIENKOVAŤ NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DO DÁTUMU: 27. 4. 2012! ADRESA: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava V obci Ladce – miestnej časti Tunežice investor Doprastav Asfalt, a.s., Zvolenská […]

Viac ›

Informácia o životnom prostredí za rok 2011 PCLA

30. januára 2012 12:080 komentárov
Informácia o životnom prostredí za rok 2011 PCLA

Informácia o životnom prostredí za rok 2011 doručenú od Považskej cementárne Ladce. Príloha:

Viac ›