NRSR

Základné informácie:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 

v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00.

Informácie pre voliča nájdete v prílohách na konci tejto stránky.

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo elektronickou poštou na adresu: andrea.busikova@koseca.sk         

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020

Okrsok č. 1 – budova ZŠ v Košeci, Školská 243/1, Košeca

Okrsok č. 2 – budova ZŠ v Košeci, Školská 243/1, Košeca

Okrsok č. 3 – budova Osvetovej besedy, Za parkom 781/25, Košeca – Nozdrovice

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu

  • poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
  • Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: andrea.busikova@koseca.sk  alebo helena.pavlikova@koseca.sk
  • Vzor tlačiva žiadosti o voľbu poštou nájdete v prílohách tohto článku.

Prílohy: