Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2015 zvolilo členov jednotlivých komisií:

Uznesenie č. 8/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia p. Pavla Ostrovského zvoliť za členov komisie:

Ing. Petra Rafaja

Janku Rafajovú

Ing. Ľubomíra Laurenčíka

Ing. Václava Rieckeho

Miloslava Baláža

Máriu Palčekovú

B: Volí:

Ing. Petra Rafaja

Janku Rafajovú

Ing. Ľubomíra Laurenčíka

Ing. Václava Rieckeho

Miloslava Baláža

Máriu Palčekovú

za členov komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 9/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie financií p. Radovana Kolembusa zvoliť za členov komisie:

Ing. Viera Slimákovú

Bc. Alena Kučmínovú

Iveta Droppovú

Mgr. Božena Gábelovú

Ing. Jozef Ďurecha

Miroslava Vančíka

Bc. Pavla Ondrejku

Ing. Annu Krupičkovú

B: Volí:

Ing. Viera Slimákovú

Bc. Alena Kučmínovú

Iveta Droppovú

Mgr. Božena Gábelovú

Ing. Jozef Ďurecha

Miroslava Vančíka

Bc. Pavla Ondrejku

Ing. Annu Krupičkovú

za členov komisie financií.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 10/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie kultúry Mgr. Dany Bajzíkovej zvoliť za členov komisie:

Ing. Evu Jurenovú

Mgr. Miroslavu Švehlovú

Mgr. Evu Didekovú

Máriu Kalamenovú

Zuzanu Vašicovú

Petra Bajzíka

Romana Galbavého

B: Volí:

Ing. Evu Jurenovú

Mgr. Miroslavu Švehlovú

Mgr. Evu Didekovú

Máriu Kalamenovú

Zuzanu Vašicovú

Petra Bajzíka

Romana Galbavého

za členov komisie kultúry.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 11/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport Ing. Jozefa Ďurecha zvoliť za členov komisie:

Ing. Evu Jurenovú

Jaroslava Palčeka

Alenu Ondričkovú

Radovana Kolembusa

B: Volí:

Ing. Evu Jurenovú

Jaroslava Palčeka

Alenu Ondričkovú

Radovana Kolembusa

za členov komisie pre školstvo, mládež a šport.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal: 0
Poznámka: Neskôr bol uznesením č. 74/2015 doplnený ďalší člen komisie: Juraj Bartoš st.

 

Uznesenie č. 12/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti p. Dáriusa Kuteja zvoliť za členov komisie:

Ing. Miroslava Košúta

Bc. Pavla Ondrejku

B: Volí:

Ing. Miroslava Košúta

Bc. Pavla Ondrejku

za členov komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 13/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Kataríny Turzovej zvoliť za členov komisie:

Alenu Ondričkovú

Janu Vráblikovú

Tatianu Ďurechovú

B: Volí:

Alenu Ondričkovú

Janu Vráblikovú

Tatianu Ďurechovú

za členov  komisie sociálnej a ZPOZu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 14/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie Ing. Janky Kantoríkovej zvoliť za členov komisie:

Ing. Miroslava Košúta

Ing. Ivana Jankea

Bc. Pavla Ondrejku

Mgr. Alenu Jáňovú

B: Volí:

Ing. Miroslava Košúta

Ing. Ivana Jankea

Bc. Pavla Ondrejku

Mgr. Alenu Jáňovú

za členov komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 15/2015

Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo

Návrh predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Kataríny Turzovej zvoliť za členov komisie:

Dáriusa Kuteja

Radovana Kolembusa

B: Volí:

Dáriusa Kuteja

Radovana Kolembusa

za členov komisie na ochranu verejného záujmu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

§ 15 Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.