Ochrana prírody

Zelená planéta Zem

Zelená planéta Zem

Aj napriek tomu, že do katastra obce priamo nezasahujú žiadne chránené územia, považujeme za vhodné spomenúť vzácne prírodne dedičstvo nachádzajúce sa v jeho blízkosti, resp. na území okresu.
V okrese sú 2 chránené krajinné oblasti – Biele Karpaty a Strážovské vrchy. Centrálna časť Strážovských vrchov je aj chránenou vodohospodárskou oblasťou. Medzi maloplošné chránené územia sa zaraďujú národné prírodné rezervácie (Strážov, Vápeč), prírodné rezervácie (Vršatské bradlá, Vršatské hradné bralo, Nebrová, Drieňová, Červenokamenské bradlo) a prírodné pamiatky (Biely vrch, Brezovská dolina, Dračia studňa, Krivoklátske lúky, Krivoklátska tiesňava, Skalice, Strošovský močiar).
V rámci sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000 sa Brezovská dolina, Krivoklátske bradlá, Krivoklátske lúky, Nebrová, Vršatské bradlá a Strážovské vrchy stali predmetom ochrany ako chránené územia európskeho významu. Dubnické štrkovisko a Strážovské vrchy sú v sústave NATURA 2000 chránenými vtáčími územiami.

Flóra a fauna
Strážov je veľmi zaujímavý rozmanitosťou flóry. Spôsobuje to geografický podklad –vápence a dolomity, ktoré umožnili teplomilným druhom dostať sa až sem. Najviac takýchto druhov preniklo do Podhradskej doliny, na južné svahy Manínskej tiesňavy a do Košeckej dubiny.Košecká dubina je lokalita v priestore 2 – 4 km na ľavej strane hradskej z Košece do Košeckého Podhradia. Na skalnatých svahoch v súvislom poraste až do výšky 650 m n. m. tu rastie dub plstnatý. Obľubuje vápenec na slnečnej strane s teplomilnou kvetenou. V zime túto dubinu vyhľadávajú muflóny kvôli teplu. Košecká dubina ako najsevernejšie stanovište duba plstnatého na Považí
je chránená. Z listnatých stromov má v Strážovských vrchoch zastúpenie najmä buk. Vytvorila sa tu skupina lesných typov bučiny. Dominantnou rastlinou je žltohlav európsky. Ďalej sú to orličky, vstavače i zákonom chránená soldanelka karpatská a poniklec slovenský. V máji nájdeme ružovo-fialový kvet kortúzu Metthiovu, žerušnicu Opitzovu. Na vrchole Strážova je to kostrova pestrá a ďalšie horské a vysokohorské druhy, ako stoklas jednosteblový, zvonček maličký a ďalšie. Fauna je zastúpená vzácnymi jedincami rysov ostrovidov, muflónov, orlov skalných. V ostatnom čase sa tu pohybuje i medveď hnedý. V lesoch v chotári obce žijú najmä srnčia zver, diviačia zver a spomínané muflóny. Z vtáctva okrem iných sojka, vrana, kaňa. Z plazov slepúch lámavý, užovka obyčajná a zmija obyčajná.