Poslanci

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
0918 461 201
—————————————————————-
Poslancami volebného obdobia 2018 – 2022 sú:

PaedDr. Miroslava Švehlová
poslankyňa – zástupkyňa starostu
0903 348 712 (0948 353 738)
svehlovamirka@centrum.sk
učiteľka – Základná škola s materskou školou v Košeci

Mária Kalamenová
poslankyňa
kalamenova.m@gmail.com
0915 870 534
dôchodkyňa

Mgr. Dana Bajzíková
poslankyňa
dana.seginova@gmail.com
0949 168 794

Mgr. Božena Gábelová
poslankyňa

Jana Rýdza
poslankyňa

Miroslav Vančík
poslanec
kicnavorim@zoznam.sk
0903 383 768

Róbert Jurena
poslanec

Miloš Mucina
poslanec
mmucina@centrum.sk
0915 150 232

Radovan Kolembus
poslanec
kolembus.r@azet.sk

 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

§ 10 Základné ustanovenie

(1) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,     b) starosta obce (ďalej len „starosta“).
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,     b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,     c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,     d) podľa osobitného zákona.10b)
(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,     b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,     c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,     d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,     e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,     f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,     g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,     h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,     i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,     j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,     b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,     c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,     d) d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)     e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,     f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,     g) uznášať sa na nariadeniach,     h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,     j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,     k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,     n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,     o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,     p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov

(1) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,     b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,     c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,     d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(2) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,     b) uplynutím funkčného obdobia,     c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,     e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,     g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,     h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,     i) zrušením obce alebo     j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.
(4) Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,     b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,     e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a   oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,     f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18b)
(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

§ 26

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.

Prílohy: