ZO ÚŽS v Košeci

Únia žien

Únia žien

Výbor ZO Únie žien Slovenska v Košeci

Predseda:  Eva Jurenová
Tajomník: Briestenská Katarína
Pokladník: Alena Matuščinová

Aktivistky:
Rapantová Eva
Laskovičová Terézia
Chýliková Margita
Trpková Jana
Jakušová Anna
Balážová Helena
Šimašková Terézia
Kolesányiová Miroslava
Surová Betka
Ferencová Danka

fašiangy

Fašiangy 2016

Sláviková Jana
Palčeková Anna
Pekaríková Alžbeta
Melicherová Dana
Jakúbková Eva
Švehlová Miroslava
Suchárová Margita
Ďurišová Emília
Ďurišová Magda
Bugalová Anna
Vančíková Helena
Bajzíková Ľudmila

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO ÚNIE ŽIEN KOŠECA ZA ROK 2015

Hodnotenie našej činnosti v minulom roku sme uskutočnili 8. februára na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v telocvični a mimochodom ak si spomínate, tak husto snežilo. Počas fašiangov sme pripravili pre členky fašiangový víkend. 13. februára to bola kapustnica a karneval detí spojený s pochovávaním basy. V sobotu pokračovanie s pochovávaním basy a tradičnými tancami z obce Košeca. Na začiatku marca , konkrétne 2. marca sme dostali pozvanie na oslavu MDŽ do Trenčína, kde bol bohatý kultúrny program. Každá účastníčka dostala kvet. Dňa 8. marca sa naše 3 členky zúčastnili výročnej členskej schôdze v Košeckom Podhradí. Vymenili si navzájom svoje skúsenosti a námety na akcie.

Mesiac marec bol bohatý na akcie a to 23. marca naše členky navštívili MŠ. Spoločne s deťmi si zaspievali, zaspomínali na časy, keď ony boli deťmi a aké mali detstvo. V ten istý deň sa uskutočnilo aj okresné kolo Vansovej Lomničky v Ilave.Naša členka vyhrala v prednese prózy 1. miesto a postúpila do krajského kola , ktoré sa konalo 8. apríla v Trenčíne a naša členka získala 2. miesto. Ešte sa nám podarilo v dňoch 26. a 27. marca uskutočniť zber obnoseného šatstva a prádla pre diakoniu Broumov a NsP Ilava, za čo nám bola vyslovená veľká vďaka zo strany nemocnice.

V mesiaci apríl sa naše členky zúčastnili osláv oslobodenia obce a stavanie mája, čo sa stalo pre nás tradíciou.

Mesiac máj bol opäť bohatý na akcie našej organizácie. 5. mája sa uskutočnili jarná aktivita – sme upratali dom smútku, bolo nás 10 členiek. 10. mája to boli až 2 akcie. Niektoré členky sa zúčastnili akcie turistov Okolo Košeca. V spolupráci s kultúrnou komisiou sme zorganizovali deň matiek a tiež súťaž o najkrajšiu šatku. Na počúvanie hrala skupina Kortína, každá žena dostala kvietok a varešku. Na záver posedenia bolo vyhodnotenie súťaže a víťazi boli odmenení. Samotná organizácia by takúto akciu nebola finančne zvládla. Keď chceme do obce dobrú kapelu, alebo šláger sú na to potrebné aj financie .Na konci tohto mesiaca sa uskutočnil aj MDD. Opäť nás požiadala kultúrna komisia o pomoc pri organizovaní rozprávkového lesa. 30. mája 11 členiek pomohlo pri rozprávkových postavičkách . Bola to vydarená akcia, pekné počasie a bolo tam veľa detí, ktoré sa zúčastnili súťaží.

V mesiaci jún 13. júna to bolo tradičné podujatie Varí guľáš celá rodina. Súťažili 4 družstvá. Uvarili sme chutný guľáš aj pre verejnosť a naše členky. Propagácia, pozvánky boli rozdané. Porota vyhodnotila chutné guľáše a víťazi boli odmenení.

Dňa 1. júla sme uskutočnili výlet pre naše členky do Podhájskej. Výlet dopadol veľmi dobre a osvedčilo sa nám, že je lepšie tam ísť cez týždeň ako v sobotu, bolo tam menej ľudí a voda výborná.

V mesiaci august sa členky zúčastnili osláv SNP, kde následne naplánovali výlet po stopách SNP v spolupráci s okresnou organizáciou ZPB a to dňa 24. októbra, zúčastnilo sa 13 členiek. Výlet sa vydaril, okrem pamätníka SNP v Banskej Bystrici, sme navštívili i vápenku v Nemeckej. Počasie nám prialo a výlet dopadol k spokojnosti všetkých.

V mesiaci septembri sme navštívili našich prvákov a obdarovali ich malým darčekom. V dňoch 23. a 24. septembra bol jesenný zber obnoseného šatstva a prádla pre diakoniu Broumov a NsP Ilava. Prádlo pre nemocnicu sme odviezli do nemocnice 8. októbra a 15. októbra si bola diakonia pre zvyšok. Mesiac október sa niesol v duchu úcty k starším. Dňa 10. októbra sme uskutočnili posedenie s našimi jubilantkami s bohatým kultúrnym programom, prišli aj muzikanti, ktorí svojou hudbou prispeli k dobrej atmosfére podujatia. 8. októbra sme navštívili naše členky , ktoré sú v penzióne a domove dôchodcov v Dubnici. Následne sme 10. októbra navštívili naše členky v Charite v Košeci. Posedeli sme s nimi, porozprávali, pospomínali. Boli veľmi radi, že sme si na nich spomenuli.

Dňa 27. októbra sme sa zúčastnili spolu s členkami z KP kultúrneho vystúpenia v PÚ. Program bol výborný.. Následne 28. októbra sme organizovali Jesennú aktivitu – upratovanie domu smútku a 30. októbra bol akt kladenia vencov z príležitosti spomienky na naše členky, ktoré nás opustili.

Poslednou akciou v roku 2015 bolo posedenie s Mikulášom, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra.

Nezabúdame ani na naše dlhodobo choré členky, ktoré navštevujeme. Svoju spoluprácu rozvíjame s Obecným úradom, ZŠ s MŠ Košeca a tiež s ostatnými organizáciami v obci. Na dobrej úrovni je aj spolupráca s okresným výborom únie žien Dňa 22. apríl a boli na okresnom zasadnutí odmenené za svoju činnosť aj 2 členky našej organizácie Boli to pp. Pekaríková a Palčeková za reprezentáciu a dlhodobú činnosť a pomoc organizácii.

Na záver chcem poďakovať vám všetkým, ktoré sa akokoľvek na akciách a výletoch zúčastňujete. Lebo iba takto sa dá ďalej pracovať a rozvíjať činnosť v prospech vás všetkých.

Správa o činnosti Únie žien Slovenska v Košeci za rok 2013
Naša organizácia patrí k najpočetnejším organizáciám v obci Košeca. Každý mesiac pripravujeme rôzne akcie pre naše členky. Začínali sme 16.2.2013 Výročnou členskou schôdzou. Zorganizovali sme v dňoch 22.2., 8.4. a 12.4 kurz pletenia košíkov z papiera. Lektorkou bola pani Vladárová. V mesiaci marci naše členky navštívili deti v MŠ. Deti spolu s členkami si zaspievali a porozprávali sa. 5.3. sme sa zúčastnili krajských osláv MDŽ v Trenčíne. Pre naše členky a ženy v obci sme pripravili divadelné predstavenie Strašidlo, ktoré nacvičili žiaci ZUŠ Košeca pod vedením p. PedDr. Gajdošovej. Mesiac marec bol na aktivity bohatý, v dňoch 21.3. a 22.3. sme uskutočnili zber šatstva pre organizáciu Pomocný anjel z Oravy. Dňa 30.4. sme sa zúčastnili osláv z príležitosti oslobodenia obce a stavania májov v obci. V mesiaci máj sme dňa 12.5. v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili výstavu ručných prác v KD Košeca. Dňa 15.6. sme pre členky zorganizovali výlet do Podhájskej, ktorý sa stretol s veľkým úspechom. Pre občanov našej obce sme dňa 29.6. pripravili prvý ročník podujatia Varí guľáš celá rodina alebo Stretnutie troch generácii pri guľáši. Dňa 28.6. sa naše členky zúčastnili slávnostného ukončenia školského roka. Zúčastnili sme sa osláv SNP v našej obci. Na prvý deň v škole sme si pre prvákov pripravili drobné darčeky. Nezaháľali sme a už 7.9. sme uskutočnili jesennú aktivitu na dome smútku. PO maľovaní sme ho očistili, umyli okná. V dňoch 18., 19. a 20.9. sme uskutočnili zber obnoseného šatstva pre Diakoniu Broumov. 24.9. sa naše členky zúčastnili besedy so spisovateľkou Ľubicou Mišíkovou. Beseda sa uskutočnila v KD Ilava. Boli sme pozvaní aj sme sa zúčastnili dňa 27.9. osláv 50. Výročia otvorenia novej školy.Dňa 2.10. sa uskutočnila Krajská rad Únie žien v Trenčíne, kde bola za svoju činnosť odmenená p. Vetríková. Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme navštívili naše členky 9.10. v penzióne Dubnici nad Váhom, 10.10. v Charitatívnom stredisku Košeca a 14.10 v penzióne v Upohlave.  V spolupráci s kultúrnou komisiou sme uskutočnili dňa 18.10. kurz pletenia vencov. Lektorom bola pani z predajne Venco. Mysleli sme aj na naše jubilantky a pre ne sme na 20.10. pripravili posedenie a to opäť v spolupráci s kultúrnou komisiou. Naše členky sa zúčastnili aj osláv 125. Výročia založenia DHZ v Košeci. Už tradične sa členky stretli na posedení s Mikulášom 9.12.. K poslednej vydarenej akcii bol výlet do vianočného Krakova.