Plánované investície

Príprava projektových dokumentácií a vybavovanie potrebných povolení na realizáciu investičných aktivít je zväčša dlhodobejší proces, o ktorom vás budeme informovať v tejto rubrike.
Zo schválených investícií sme postupne zrealizovali:
– cestu a chodník na Železničnej ulici
– cestu na ulici Za parkom
– most a časť cesty pri športovom areáli

Zostáva nám investícia do chodníka na Zliechovskej ulici. V júli 2018 dodávateľ projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia odovzdal obci všetky potrebné podklady a začali sme procesy nevyhnutné pre samotné vydanie stavebného povolenia. Oslovili sme dotknuté štátne orgány a vyzvali ich na predloženie stanovísk ku stavebnému konaniu. Ak všetko dobre pôjde, v septembri 2018 by sme mohli mať nevyhnutné „papierovačky“ už za sebou.

JÚL 2018:
– pripravujeme obstarávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia na investíciu do prístavby budovy základnej školy podľa schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva,
– čakáme na dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na chodník popri hlavnej ceste I/61 v úseku od križovatky s ulicou Nad brehom až po koniec zastavaného územia obce v smere na Ilavu,
– pripravujeme podklady pre búracie konanie vo veci odstránenia komína v bývalej tehelni, ktorý je staticky poškodený a ohrozuje bezpečnosť vo svojom okolí