Cezhraničná spolupráca

Kalifornské dážďovky v Košeci

Obec Košeca v tomto roku získala ďalšie finančné prostriedky na riešenie problémov v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR na roky 2007 – 2013, z Fondu mikroprojektov, ktorého správcom je Trenčiansky samosprávny kraj, získala finančnú podporu vo výške 11 565.- EUR. Projekt bude realizovaný v období od júna 2011 do konca apríla 2012, v spolupráci s českou partnerskou obcou, Štítná nad Vláří – Popov. Spoluprácou na riešení závažných problémov sa vytvorí potenciál aj pre získavanie vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi a možnosti pre vypracovanie ďalších spoločných cezhraničných projektov.

Obe obce majú záujem o vytvorenie partnerského vzťahu nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v iných sférach života – v kultúre, školstve, športe a podobne. V súčasnej dobe sú vo fáze intenzívneho riešenia problematiky odpadového hospodárstva – zavádzajú nové opatrenia k predchádzaniu vzniku odpadov, k intenzívnemu znižovaniu množstva odpadov ukladaného na skládky a v oblasti výchovy a osvety.

Obec Košeca a obec Štítná nad Vláří-Popov stoja pred dôležitou výstavbou. V Košeci sa pripravuje výstavba zberného dvora, v Štítnej nad Vláří-Popov sa spustila do prevádzky komunitná kompostáreň. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa obe obce rozhodli spolupracovať, vzájomne si pomáhať výmenou skúseností v oblasti nakladania s odpadom a výmenou skúseností v oblasti osvety a výchovy obyvateľov. Cieľom pripraveného a schváleného projektu je vzdelať aj vlastných, kompetentných zástupcov a pracovníkov úradu a byť vzorovým príkladom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom aj pre susedné prihraničné obce a celý región pozdĺž česko-slovenskej hranice. Zároveň je v centre záujmu aj vytvorenie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca nielen verejnej správy, ale aj obyvateľov v oblasti nakladania s odpadom a v oblasti zvyšovania verejného ekologického povedomia.

Obe obce si počas projektu budú vymieňať skúsenosti. V rámci vzdelávania verejnosti, budú organizovať spoločné prednášky pre verejnosť o rôznych spôsoboch triedenia komunálneho odpadu, o kompostovaní biologicky rozložiteľných odpadov, o používaní rôznych poplatkov za odpad, ktoré môžu byť dobrým motivačným faktorom pre zvýšenie efektívnosti triedeného zberu. Dve prednášky už obce zrealizovali, prvá sa konala v Košeci, v mesiaci jún a zúčastnilo sa na nej viac ako 50 obyvateľov a samozrejme zástupcovia partnerskej obce Štítná nad Vláří – Popov. Druhé stretnutie občanov sa konalo na začiatku júla na českej strane hranice – v obci Štítná, kde zas starosta Košece hovoril o skúsenostiach s odpadmi na Slovensku.

Jednou z najhlavnejších aktivít projektu je vybudovanie obecného kompostoviska v obci Košeca, ako vzorového zariadenia na vermikompostovanie (kompostovanie s použitím kalifornských dážďoviek) na území Slovenskej republiky a to za účelom propagácie ekonomicky a environmentálne vhodného spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na slovenskej strane hranice to bude pilotný projekt, prvýkrát sa takýmto spôsobom bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad vo väčšom množstve, ako je domáce kompostovisko. Zariadenie bude slúžiť ako školiace zariadenie pre ostatné mestá a obce z oboch strán hranice. Zároveň bude slúžiť na porovnanie dvoch spôsobov – klasické kompostovanie v obci Štítná nad Vláří-Popov a vermikompostovanie v Košeci.

Obce si v projekte navrhli aj spoločný prístup k vzdelávaniu zodpovedných zástupcov verejnej správy a pracovníkov obcí v oblasti triedenia komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním tak, aby sa využili teoretické a praktické schopnosti a skúsenosti z oboch strán hranice. Pripravia a uskutočnia dve školenia, jedno v Košeci a druhé v Štítnej nad Vláří – Popov, ktoré sú určené zamestnancom obce, starajúcim sa o obsluhu kompostovacích zariadení. Zúčastnia sa ich aj zástupcovia z okolitých obci, ktorí potrebujú vyškoliť personál, prípadne môžu prísť aj obyvatelia obcí z oboch strán hranice. Personál kompostovacích zariadení bude starostlivo zaškolený, nakoľko je dôležité, aby na modelových miestach, ktorými sa má Košeca a Štítná nad Vláří -Popov stať, prebiehalo kompostovanie správne.

Počas realizácie projektu plánujú obe obce zrealizovať dva semináre spojené s exkurziou, ktoré budú určené pre zástupcov verejnej správy a podnikateľov – producentov odpadu zo zelene z oboch strán hranice. Účastníci exkurzie navštívia obce a mestá, ktoré čoraz lepšie riešia problematiku odpadov. Na Slovensku to 2 bude napr. obec Košeca, mesto Dubnica nad Váhom, Stará Turá a pod. V Čechách navštívia obec Štítnú nad Vláří – Popov, Jablunku a Luhačovice.

Prínosom realizácie projektu bude nielen rozvoj ľudských zdrojov – zvýšenie kvalifikácie a odborného potenciálu zamestnancov obcí, ale aj propagácia územia oboch obcí – ich prírodného, kultúrneho a infraštruktúrneho potenciálu. Realizované aktivity čiastočne prispejú aj k prílevu návštevníkov do regiónu, k využitiu poskytovaných služieb a tým k zvýšeniu tržieb.

Ing. Danka Palkechová
koordinátorka projektu

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – spôsoby nakladania s komunálnymi odpadmi a biologicky rozložiteľnými odpadmi v ČR
V rámci projektu naplánovali partnerské obce realizáciu dvoch seminárov spojených s exkurziou, ktoré sú určené pre zástupcov verejnej správy a podnikateľov – producentov odpadu zo zelene z oboch strán hranice.

Prvý seminár s exkurziou sa konal koncom 30. Novembra 2011 v Čechách. Účastníci sa počas diskusií na seminári vymenili skúsenosti v oblasti legislatívy v ČR a v SR. O českej legislatíve fundovane prednášala Ing. Káčerová, z Odboru technické ochrany prostředí a energetiky Zlínskeho kraje. O skúsenostiach so zavedením zberu kuchynského a reštauračného odpadu sa podelil zástupca mesta Brumov – Bylnice, Ing. Froněk. O najnovších skúsenostiach v Štítnej informoval prítomných starosta zo Štítnej nad Vláří.

Cieľom seminára bola predovšetkým výmena skúseností a znalostí z rôznych používaných spôsobov triedenia komunálneho odpadu, systémov zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Výmena skúseností s používaním ekonomických nástrojov ako motivačným faktorom pre zvýšenie efektívnosti triedeného zberu. Účastníci si prezreli v teréne spôsob zberu triedeného odpadu v Štítnej nad Vláří a prehliadli si komunitnú kompostáreň. Obec Štítná nad Vláří – Popov získala z fondov EÚ dotáciu na kompostovaciu techniku. Obecná kompostáreň bola zriadená v priestoroch nevyužívaného hnojiska miestnej farmy. Okrem odpadu zo zelene sa tu zhodnocuje aj odpad od obyvateľov obce. Zber obec organizuje 2x do týždňa. V priebehu prvých 5 mesiacov roku 2011 uložili na kompostáreň 200 t odpadov.

V Slavičíne účastníci exkurzie navštívili Regionálnu kompostáreň s najnovšou technológiou. Sprevádzal ich riaditeľ spoločnosti JOGA Luhačovice, Ing. Jozef Gabryš. Hlavným odpadom, ktorý sa tu zhodnocuje je reštauračný odpad, ale aj odpad zo záhradníctva, kaly a drevný odpad. Regionálna kompostáreň Slavičín sa nachádza v areáli skládky Slavičín Radašovy, cca 1,5 km za intravilánom mesta Slavičín. Je vybavená najmodernejšou technológiou BDB (biologicky dosúšaná biomasa) s automatickým systémom merania teplôt, regulácie, kontrolného systému a vzduchotechniky. Celý systém hygienizácie a fermentácie pri výrobe biomasy, alebo kompostu je riadený softvérom, ktorý pomocou 24-hodinového merania teplôt a vlhkosti stráži a kontroluje proces hygienizácie v hygienizačnom boxe a zrenie BRO v aerobných krechtoch. Kapacita kompostárne je max. 24 tisíc ton/rok, pričom všetky technologické celky aj skladovacie priestory sú kryté, t. zn., že odpad je navážaný do hál.

Exkurzia pokračovala na Technické služby do Vsetína kde sa účastníci exkurzie stretli s vedúcim prevádzky Logistického centra odpadov, p. Střelcem. Celý komplex Logistického centra pozostáva z haly pre dotrieďovanie odpadu, haly na skladovanie zlisovaných vytriedených odpadov, prekladiska komunálneho dopadu, haly na skladovanie nebezpečného odpadu, zberného dvora a administratívnej budovy. Triedený komunálny odpad je dopravovaný k technologickému zariadeniu a následne lisovaný do balíkov. Súčasťou Logistického centra je aj ukladanie stavebnej sute a ostatného inertného materiálu zo stavebnej činnosti.

V tomto roku budú partneri – obce Košeca a Štítná nad Vláří pokračovať v realizácii aktivít projektu. Po ukončení výstavby kompostoviska v slovenskej obci Košeca, zrealizujú vzdelávacie aktivity na slovenskej strane – školenie kompostmajstrov, seminár, spojený s exkurziou, vrátane vydania propagačných materiálov pre obyvateľov obcí.

Prínosom realizácie projektu bude nielen rozvoj ľudských zdrojov – zvýšenie kvalifikácie a odborného potenciálu zamestnancov obcí, ale aj propagácia územia oboch obcí – ich prírodného, kultúrneho a infraštruktúrneho potenciálu.

Ing. Danka Palkechová
koordinátorka projektu

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Článok Košeca 2011 168.5 KB pdf 290x
Príklady dobrej praxe 7.1 MB docx 319x
Vzdelávanie kompostmajstrov 3.0 MB docx 230x