Chodník na Hlavnej ulici smer Ilava

Projektová dokumentácia navrhuje novostavbu chodníka šírky 2,0 m v pravej krajnici komunikácie I/61 v smere Púchov – Ilava a výstavbu novej dažďovej kanalizácie slúžiacej na odvodnenie komunikácie po výstavbe chodníka.
Realizáciou chodníka sa zvýši bezpečnosť chodcov v rámci riešeného územia v obci, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/61. Chodník je navrhovaný tak, aby kopíroval výškové a smerové vedenie komunikácie I/61.
Pozemky, na ktorých je navrhovaná výstavba chodníka, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta I/61, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníka je hlavnou dopravnou trasou v obci Košeca a v celom regióne. V súčasnosti sa chodci pohybujú v krajnici tejto komunikácie, po zelených plochách a v rámci spevnenej krajnice a vodiacich prúžkoch komunikácie. Chodník je navrhovaný v pravej krajnici komunikácie v smere Púchov – Ilava, v zelených plochách medzi komunikáciou a oploteniami RD.
Komunikácia I/61 je bez pevných okrajov – nie je ohraničená obrubníkmi, len nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vjazdy na tieto pozemky sú riešené individuálne, s krytmi z asfaltobetónu, štrku a s mlatovým povrchom.
Odvodnenie je riešené cez nespevnené zelené krajnice do okolitej zelene, kde voľne vsakuje do terénu.
Vstupy na pozemky RD sú jestvujúce, nakoľko sa jedná o stabilizovanú zástavbu RD, nie je možné meniť výškové osadenie vjazdov a spevnených plôch na pozemkoch. Chodník preto v plnom rozsahu rešpektujú jestvujúce vjazdy tak, aby sa zabezpečil maximálny komfort a bezpečnosť chodcov, ako aj možnosť prístupu na pozemky.