Správne poplatky

1/ Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí /položka 2b/ 5,- €

2/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/ listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c/
– v slovenskom jazyku 1,50 €
– v cudzom jazyku 3,- €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise /položka 3/
– za každý podpis 1,50 €
– odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,- €
– apostille 10,- €
– osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 1,50 €

5/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/ 1,50 €

6/ Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – delegačka 16,50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 16,50 €
c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
– povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- €
e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. Občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,- €
f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,- €
g) uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50€
h)uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,- €

7/ Položka 19 – Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska 3,- €
b) priezviska maloletých detí 33,- €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,- €

8/ Potvrdenie o pobyte5,- €
9/ Potvrdenie o tom, že SR nevydáva potvrdenie o právnej
spôsobilosti5,- €
10/ Občiansky sobáš na našom matričnom úrade5,- €

Stavebné poplatky:
Žiadosť o SP – RD 50,- €
Žiadosť o SP- studňa 30,- €
Dodatočné SP3-násobok sadzby!
Návrh na vydanie územného rozhodnutia / FO/ 40,- €
Návrh na vydanie územného rozhodnutia /PO/ 100,- €
Predĺženie právoplatnosti územného rozhodnutia 20,- €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 30,- €
Zmena stavby pred dokončením 50,- €
Žiadosť o kol. rozhodnutie – RD 35,- €
Žiadosť o kol. rozhodnutie – studňa 20,- €
Predĺženie lehoty výstavby 50,- €
Búracie povolenie /FO/ 16,50 €
Búracie povolenie /PO/ 200,- €
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav 10,- €
Povolenie na zvláštne užívanie MK /rozkopávkové povolenie/ 80,-€
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15m2 60,-€