Územné plánovanie

V súčasnosti je záväzný a platný územný plán obce z roku 1995.

Doplnkom č. 2 z roku 2000 bol územný plán obce aktualizovaný a prehodnotený na zasadnutí OZ v Košeci dňa 21. 8. 2000 uznesením číslo 6/2000, kedy bol tento schválený s rozšírením o lokalitu medzi Barborkou a Nozdrovicami a zmenou vo využití územia v lokalite Rudé.

V roku 2010 obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 21. 1. 2010 uznesením číslo 1/2010 prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu dokumentáciu obce, čím prehodnotilo územný plán obce z roku 1995 s doplnkom č. 2 z roku 2000 a uznalo potrebu vyhotovenia nového územného plánu.

Koncom roka 2013 boli dokončené prvé dve etapy prípravy nového územného plánu obce Košeca (Prieskumy a rozbory, Zadanie).

Momentálne sa obec nachádza vo fáze prerokovávania Návrhu konceptu Územného plánu obce Košeca. Pripomienky k návrhu je možné doručiť do 31. 1. 2018.