Podmienky používania

Použitím webových stránok „Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice“ (ďalej len webové stránky) dávate najavo váš súhlas s týmto pravidlami používania. Ak s týmito pravidlami požívania nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku. Vyhradzujeme si právo, podľa uváženia kedykoľvek zmeniť, modifikovať, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel používania. Prosíme vás preto o pravidelné kontrolovanie týchto pravidiel kvôli možným zmenám. Vaše následné používanie tejto webovej stránky s následnou aktualizáciou zmien bude znamenať, že tieto zmeny akceptujete.

Zmena týchto podmienok používania

Webové stránky si vyhradzujú právo zmeniť podmienky a upozornenia za akých sú webové stránky ponúkané, vrátane poplatkov za používanie  a pod.

Odkazy na cudzie stránky iných strán

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné cudzie webové stránky. Také odkazované stránky nie sú pod kontrolou webových stránok a teda nenesú zodpovednosť za ich obsah ani za akékoľvek odkazy, zmeny či aktualizácie takých stránok. Webové stránky nie sú zodpovedné za dátový prenos ani za inú formu prenosu obdržaného z takýchto odkazovaných stránok. Webové stránky Vám iba poskytujú tieto vhodné odkazy, čo vždy neznamená, že ich schvaľuje alebo má nejaké spojenie s ich prevádzkou.

Nezákonné či zakázané používanie

Podmienkou používania webových stránok je, že sa zaväzujete, že ich nezneužijete za žiadnym účelom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozorneniami. Nemôžete ich použiť žiadnym spôsobom, ktorý by ich poškodil, zablokoval, preťažil alebo oslabil, alebo by obťažoval iných. Nemôžete získavať, alebo sa o získanie pokúšať, žiadny materiál či informácie žiadnym spôsobom, ktorý k tomu nebol úmyselne poskytnutý.

Používanie komunikačných služieb

Webové stránky môžu obsahovať služby nástenky, vzájomnú komunikáciu, diskusné skupiny, komunity, komentáre, osobné stránky, kalendáre a iné komunikačné prostriedky, ktoré Vám umožnia komunikovať so širokou verejnosťou alebo v skupine (kolektívne nazývané „komunikačné služby“). Zaväzujete sa používať komunikačné služby len pre posielanie a prijímanie odkazov a materiálov, ktorý je správny a má vzťah k určitej komunikačnej službe. Zaväzujete sa, že používaním komunikačných služieb budete príkladom ostatným a nebudete:

– Ohovárať, nadávať, obťažovať, prekážať, vyhrážať sa, či inak porušovať zákonné práva (ako je právo súkromia a verejnosti) iných.

– Uverejňovať, posielať, ukladať na server, roznášať či rozširovať  nevhodný, vulgárny, hanlivý, nemravný, alebo nezákonný materiál, témy, názov alebo informáciu.

– Ukladať na server súbory obsahujúce software alebo iný materiál chránený autorskými zákonmi (alebo zákony o súkromí a verejnosti), pokiaľ tieto práva nevlastníte či neriadite alebo ste neobdržal/a všetky potrebné povolenia.

– Ukladať na server súbory obsahujúce víry, poškodené súbory alebo iný podobný software či programy, ktoré môžu poškodiť činnosť počítačov používateľov alebo servera poskytovateľa.

– Propagovať, ponúkať, predávať alebo kupovať akékoľvek tovary alebo služby za akýmkoľvek účelom, pokiaľ to výslovne komunikačné služby nedovoľujú.

– Vykonávať alebo rozosielať prieskumy, obsah, pyramídové hry či reťazové dopisy.

– Sťahovať akékoľvek súbory poslané iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste aspoň mali vedieť, že nemôže byť zákonne šírený takým spôsobom.

– Falšovať či mazať akékoľvek autorské prisudzovanie, zákonné alebo iné správne upozornenia či vlastnícke označenia a popisky pôvodu alebo zdroja softvéru či iných materiálov obsiahnutých v súbore, ktorý je tu uložený.

– Obmedzovať alebo brániť iným používateľom používať komunikačné služby.

– Porušovať akékoľvek prevádzacie pokyny alebo iné smernice, ktoré môžu byť používané pre určité komunikačné služby.

– Získavať alebo inak zbierať informácie o druhých, vrátane emailových adries, bez súhlasu.

– Porušovať akékoľvek použiteľné zákony či nariadenia Slovenskej republiky.

Webové stránky nemajú žiadnu povinnosť sledovať komunikačné služby. Avšak webové stránky si vyhradzujú právo posúdiť akýkoľvek obsah odoslaný cez komunikačné služby a odstrániť ho podľa vlastného uváženia.

Webové stránky si vyhradzujú právo zakázať Vám prístup ku ktorémukoľvek alebo všetkým komunikačným službám a to kedykoľvek bez upozornenia kvôli akémukoľvek dôvodu.

Webové stránky si vyhradzujú právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu potrebnú k splneniu akéhokoľvek použiteľného zákona, nariadenia, zákonného procesu či vládnej požiadavky alebo upraviť, odmietnuť, odoslať či odstrániť akékoľvek informácie alebo materiál, celý alebo jeho časť, podľa vlastného uváženia.

Dávajte si vždy pozor pri zverejňovaní akýchkoľvek osobných údajov o Vás alebo Vašich blízkych v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Webové stránky neovládajú ani neschvaľujú obsah, odkazy či informácie v ktorejkoľvek komunikačnej službe a preto sa výslovne vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za obsah komunikačných služieb a akýchkoľvek akcií vzniknutých na základe používateľskej účasti v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Používatelia nie sú oprávnenými hovorcami webových stránok a obce.

Materiály uložené cez komunikačné služby môžu byť podrobené obmedzením použitia, reprodukcie a rozširovania. Vy ste zodpovedný/á za splnenie týchto obmedzení pri stiahnutí týchto materiálov.

Materiály poskytnuté webovým stránkam alebo zaslané na ktorúkoľvek webovú stránku, ktorá je jej súčasťou, či formou elektronickej pošty

Webové stránky neprehlasujú, že sú vlastníkom materiálov, ktoré poskytnete (vrátane spätnej väzby a námetov) alebo pošlete, uložíte, zadáte alebo podáte na akejkoľvek webovej stránke alebo služieb s nimi spojenými (kolektívne „podanie“). Avšak poslaním, uložením, zadaním, poskytnutím alebo Vaším podaním zaručujete webovým stránkam, jeho pridruženým skupinám potrebné práva k používaniu Vašeho podania v súvislosti s prevádzkou ich internetovej činnosti vrátane práv k: kopírovaniu, rozširovaniu, prenosu, verejnému zobrazeniu, verejne vykonávať úpravy, prekladať a meniť formát Vašeho podania a zverejňovať Vaše meno v súvislosti s Vaším podaním.

Neobdržíte od nás žiadne vyrovnanie v súvislosti s použitím Vašeho podania tak, ako je tu uvedené. Webové stránky sa nezaväzujú posielať alebo používať Vaše podanie a môže ho kedykoľvek odstrániť podľa svojho uváženia.

Poslaním, uložením, zadaním, poskytnutím alebo podaním Vašeho podania sa zaručujete, že vlastníte alebo inak ovládate práva k Vašemu podaniu tak, ako je v tejto časti popísané, vrátane všetkých práv potrebných k poskytnutiu, poslaniu, uloženiu, zadaniu Vašich podaní.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie, software, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné pomocou webových stránok môžu obsahovať nepresnosti, neúplnosti alebo typografické chyby. Niekedy sa tu uvedené informácie menia. Webové stránky alebo jej dodávatelia môžu vykonávať vylepšenia alebo zmeny vzhľadu a funkčnosti a to kedykoľvek. Rady získané prostredníctvom webových stránok by nemali byť bez zváženia použité k osobným, lekárskym, zákonným alebo finančným rozhodnutiam a mali by ste sa poradiť s patričným odborníkom, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť vo Vašej situácii.

Webové stránky alebo jej dodávatelia nezaručujú vhodnosť, spoľahlivosť, dostupnosť, včasnosť a presnosť informácii, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky obsiahnutej na webových stránkach za akýmkoľvek účelom. V maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými zákonmi sú také informácie, software, produkty, služby a súvisiaca grafika poskytované „tak ako sú“ bez záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu. Webové stránky alebo jej dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk, podmienok vzhľadom k týmto informáciám, softvéru, produktom, službám a s nimi súvisiacej grafiky vrátane všetkých samozrejmých záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, zdravia a práv.

V maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými zákonmi nenesú pri žiadnej udalosti webové stránky, správcovia, majitelia alebo jej dodávatelia zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, trestné, neplánované, zvláštne, dôležité či iné škody vrátane straty dát, alebo ziskov vzniknutých, alebo v náväznosti na výkon webových stránok, vďaka oneskoreniu alebo neschopnosti použiť webové stránky, alebo s ním súvisiace služby, vďaka zabezpečeniu alebo zlyhaniu pri používaní služieb alebo vďaka akejkoľvek informácii, softvéru, produktu, službe a súvisiacej grafike získanej pomocou webových stránok alebo iným spôsobom vzniknutým pri ich použití, či už je to založené na zmluve, občianskom práve, nedbanlivosti, prísnej zodpovednosti alebo inak. Dokonca aj keď webové stránky alebo jej dodávatelia boli oboznámený s možnosťami škôd. Pretože niektoré štáty/súdy nedovoľujú zrieknutie sa zodpovednosti za dôležité alebo neplánované škody, hore uvedené obmedzenie sa na Vás nemusí vzťahovať. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou webových stránok obce alebo s nejakou podmienkou používania, Vašou jedinou možnosťou je prestať ich používať.

Ukončenie / Obmedzenie prístupu

Webové stránky si vyhradzujú právo podľa svojho uváženia ukončiť Váš prístup k nim alebo jej časti kedykoľvek bez oznámenia. Obecne, v maximálnom možnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon, je táto dohoda riadená zákonmi Slovenskej republiky a týmto súhlasíte s právnym poriadkom a príslušnými súdmi vo všetkých sporoch vzniknutých z alebo vzťahujúcich sa k používaniu webových stránok. Používanie webových stránok je oprávnené v akomkoľvek právnom poriadku, ktorý zneplatňuje všetky tieto ustanovenia podmienok vrátane tohto odstavca. Ako výsledok tejto dohody alebo používaním webových stránok obce nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo alebo zastupiteľský vzťah. Plnenie tejto dohody je podriadené existujúcim zákonom a nič tu uvedené neuberá práva webových stránok obce, aby vyhovel vládnym, súdnym a zákonným požiadavkám vzťahujúcim sa na Vaše používanie alebo informáciám im poskytnutým či nimi zozbieranými. Ak je ktorákoľvek časť tejto dohody rozpoznaná ako neplatná alebo nevynútiteľná na základe použiteľných zákonov vrátane zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti hore uvedené, potom bude tá časť považovaná za nahradenú platným, vynútiteľným predpisom, ktorý najlepšie odpovedá zmyslu pôvodného predpisu a zbytok dohody zostane tak, ako je. Pokiaľ tu nie je inak uvedené, táto dohoda predstavuje celé ujednanie medzi používateľom a webovými stránkami obce a taktiež nahradzuje všetku predošlú či dočasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne alebo zapísané medzi používateľom a webovými stránkami obce. Tlačená verzia tejto dohody a iných poznámok v elektronickej forme je prijateľná v súdnom a správnom konaní založenom na tejto dohode alebo sa odkazujúc a to v rovnakom rozsahu ako iné obchodné dokumenty a záznamy zostavené a udržované v tlačenej forme. Je výslovným prianím strán, aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli zapísané v slovenčine.

Poznámky k autorským právam a ochranným známkam

Všetok obsah webových stránok podlieha tomuto: © 2006 – 2017 Obecný úrad Košeca. Všetky práva vyhradené!

Ochranné známky

Názvy skutočných podnikov a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

Ukážkové podniky, organizácie, produkty, ľudia a udalosti tu uvedené môžu byť vymyslené. Nie je zamýšľané ich spájanie so skutočnými podnikmi, organizáciami, produktami, ľuďmi či udalosťami.

Všetky práva tu výslovne neuvedené sú vyhradené.

Aktualizované: 01.03.2015