Chodník na Zliechovskej ulici

Projektová dokumentácia navrhuje novostavbu chodníkov šírky 1,5 m v oboch krajniciach komunikácie III/1912 a výstavbu novej dažďovej kanalizácie na ľavej strane komunikácie.
Obojstranný chodník v obci Košeca, na ulici Zliechovská, je možné objektovo rozdeliť na objekt SO1 – chodník na ľavej strane cesty a na objekt SO2 – chodník na pravej strane cesty pri pohľade od cesty I/61. Jednotlivé objekty sa ďalej členia na jednotlivé vetvy chodníka ležiace v úsekoch medzi križovatkami miestnych komunikácií. Vetvy V1-V8 budú tvoriť ucelený úsek chodníka na ľavej strane cesty III/1912 – objekt SO1. Vetvy V9-V15 budú tvoriť ucelený úsek chodníka na pravej strane cesty III/1912 – objekt SO2.
Realizáciou chodníkov sa zvýši bezpečnosť chodcov v rámci riešeného územia v obci, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnom úseku cesty III/1912. Chodníky sú navrhované tak, aby kopírovali výškové a smerové vedenie komunikácie III/1912.

Pozemky, na ktorých je stavba navrhnutá sú vo vlastníctve obce ako aj vo vlastníctve súkromných osôb. Práve z tohto dôvodu bola projektová dokumentácia rozdelená na niekoľko vetiev a môže sa realizovať postupne na tých častiach, ktoré budú „vysporiadané“ a vo výlučnom vlastníctve obce. To je aj odpoveď na všetky otázky, prečo je chodník naprojektovaný po oboch stranách. Ak by nebol a nepodarilo by sa dať vlastnícke vzťahy so súkromnými vlastníkmi dohromady, tak by sa jednoducho nedal chodník „po ľavej strane“ realizovať. Po pravej strane sú pozemky vo veľkej časti celej dĺžky cesty vlastníctvom obce. Čo to znamená? Ak bude vôľa obecného zastupiteľstva, môžeme postupne chodník budovať v závislosti od dostupných finančných zdrojov. Najskôr časť, potom ďalší úsek, atď.

Projektové dokumentácie chodníka je možné si pozrieť detailne na priložených súboroch.