Plán práce

Plán práce – harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2017

PLÁN  PRÁCE

Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2017

HLAVNÉ BODY ROKOVANIA
Návrh riadnych termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je možné v priebehu roka doplniť v závislosti od aktuálnych potrieb obce.

19. január 2017

Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2016
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
Návrh hlavných úloh na rok 2017 – celková koncepcia
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka
Plán práce komisií OZ + presný harmonogram plánovaných podujatí
Predkladajú : predsedovia komisií
Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Predkladá: hlavný kontrolór obce

9. marec 2017

TOZ „ Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Predkladá: hlavný kontrolór obce
Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016

Predkladá:  Ing. Podmajerská Eva – rozpočtárka
Informácia o inventarizácii za rok 2016

Predkladá: Mgr. Dianová Zuzana – prednostka

20. apríl 2017

Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2017
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – rozpočtárka
Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
Návrh zápisu do obecnej kroniky
Predkladá : Pajgerová Mária – kronikárka

15. jún 2017

Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
Informácia o platení dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za KO
Predkladá : Makasová Silvia – referent daní a poplatkov
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
Predkladá : hlavný kontrolór obce

Júl 2017    Obecné zastupiteľstvo nezasadá

17. august 2017

Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta a hlavný kontrolór
Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2017
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka

28. september 2017

Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2017
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta
TOZ ,,Dní zvýšenej pracovnej aktivity“
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
Návrhy  poslancov a štatutárnych orgánov rozpočtových organizácii do rozpočtu na rok 2018
Predkladá : riaditelia škôl, poslanci OZ

23. november 2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch podmienkach za šk. rok 2016/2017
Predkladá: riaditelia škôl
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30. 9. 2017
Predkladá :  Ing. Podmajerská Eva – ekonómka
Správa o činnosti redakčnej rady
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava  – šéfredaktorka K.-N.novín
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31. 10. 2017
Predkladá : Bc. Brtáň Radomír – starosta a hlavný kontrolór
Vyhodnotenie dní  zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu

14. december 2017

Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Predkladá: Mgr. Švehlová Miroslava-zástupca starostu
Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2017
Predkladá : predsedovia komisií
Vyhodnotenie činností správcu ŠA za rok 2017
Predkladá : správca ŠA
Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka
Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka

V Košeci, 07. 12. 2016                                                Vypracovala: Mgr. Švehlová Miroslava