Získali sme prvenstvo… žiaľ je pre obec negatívne

13. marca 2017 09:110 komentárovZobrazené: 567 x
Košeca a Nozdrovice

Dňa 28.2.2017 podal starosta Mgr. Radomír Brtáň za Obec Košeca osobne v Bratislave na Ministerstve dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na spracovanie novej územno-plánovacej dokumentácie /územného plánu obce/.
Deň pred podaním bolo potrebné ešte ako povinnú prílohu k žiadosti schváliť uznesením obecného zastupiteľstva záväzok, že v prípade získania dotácie bude územný plán obce schválený do troch rokov od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ako už ste sa mohli dozvedieť, OZ v Košeci toto jednoduché súhlasné stanovisko neschválilo. V hlasovaní sa zdržali piati poslanci (p. Kantoríková, p. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský) http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/uznesenie/id:2590
Starosta obce sa aj napriek tomu rozhodol nezahodiť pripravenú žiadosť do koša a podal ju s vedomím, že jedna z povinných príloh nespĺňa požiadavky ministerstva.
Následne ešte večer (doma) po podaní žiadosti napísal list /žiadosť/priamo pánovi ministrovi a odoslal ho e-mailom s týmto oslovením:

Dobrý deň. V prílohe Vám na základe môjho osobného sklamania z rozhodovania miestneho zastupiteľstva zasielam jednu veľmi netradičnú žiadosť. Ďakujem vopred za jej prečítanie a verím v zázrak.
S pozdravom
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce Košeca
(prvá príloha k článku).

Odpoveď z ministerstva nám bola doručená v piatok 10.3.2017. Žiaľ, pokus o udelenie výnimky bol neúspešný a tak žiadosť Obce Košeca o získanie dotácie vo výške 13.296,- EUR vďaka chýbajúcemu súhlasnému stanovisku obecného zastupiteľstva vôbec nebude posudzovaná.
(druhá príloha k článku).

Poslanci obecného zastupiteľstva zložili v zmysle Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Medzi dlhodobé záujmy obce patrí vyhotovenie novej územno-plánovacej dokumentácie (záväzok obecného zastupiteľstva z roku 2010 schválený uznesením) a príležitosť získať na tento účel dotáciu je možné chápať ako možnosť úspory vlastných zdrojov (ktoré je možné následne použiť na iné potrebné veci v našej obci).
Uplynulo už 7 rokov od prijatia uznesenia s týmto textom: OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu dokumentáciu obce Košeca.

Kontinuita v rozhodovaní obecného zastupiteľstva by nemala byť nikdy nahrádzaná robením priekov (účelovým konaním proti podaniu žiadosti o dotáciu) a konaním nejakej pomsty voči štatutárovi. V opačnom prípade sa obec dostáva do izolácie a drží vedenie v negatívnych prvenstvách na Slovensku (nevôľou poslancov OZ získať dotáciu na vyhotovenie nového územného plánu sa Košeca stala pravdepodobne prvou samosprávou, ktorá bude za éry ministerstva vyradená z posudzovania kvôli nesúhlasnému stanovisku OZ)…

Značky:

Váš komentár